För att aktivera Swish för Handel till din webbutik, behöver du först skaffa ett Swish-certifikat som du därefter installerar i samband med aktiveringen i din webbutik.

1. Skaffa ett Swish Certifikat

 • 1.1 Kontakta din bank och visa ditt intresse för Swish till ditt företag.
 • 1.2 Du får ett avtal där du tydligt anger en person som ska kunna hantera ditt certifikat.
 • 1.3 Skriv under och skicka in avtalet till din bank.
 • 1.4 Din bank färdigställer och skapar ett konto för certifikatadministrationen.
 • 1.5 Logga in med dina uppgifter på Swish’s Certikatsadministration
 • 1.6 Tryck ”New Certificate/Nytt Certifikat”.
 • 1.7 Ange följande i CSR-fältet:
  MIIC9DCCAdwCAQAwgZgxCzAJBgNVBAYTAlNFMQ4wDAYDVQQIDAVTa2FuZTEUMBIG
  A1UEBwwLSGVsc2luZ2JvcmcxFjAUBgNVBAoMDVF1aWNrYnV0aWsgQUIxCzAJBgNV
  BAsMAklUMRcwFQYDVQQDDA5xdWlja2J1dGlrLmNvbTElMCMGCSqGSIb3DQEJARYW
  c3VwcG9ydEBxdWlja2J1dGlrLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
  AQoCggEBANdxJq4/YswGBw8PofcGNOCsGIWtGFlpWisWL0K0j9Lbbt8/sXIr9AII
  W2XI0MH+3HJvy8jgdJ1t/wGqLS08XLo2sgn2MLYDYB02Cre2PWAW7FvYkqE0GzoL
  +MusQjq+Qjg1alW5cgvA0R6PVM2YtqnXLdzhTOgNZPK14XqShRVWd4Vmf7Ge+B8P
  gUPIm/wDg1/sXdtJVz1ubF6BRoZubZl8uOAy+g4ighcbdwMkAqoJsjmUkXw5Onjk
  NBGFIn6uXAhszQbRhAGCrvaItFCvLumUTtG0qLYBP7oKS8fy60lwic/lPG4Lm0sw
  MI+TDrwRcUsupE+lwIdGpKZrFHzU5hECAwEAAaAWMBQGCSqGSIb3DQEJBzEHDAVz
  d2lzaDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAzwd6uIYGa4is6RdCAVtRr/RZzWimhLkW
  /MiwMYTlPAOU9Gxov216xcbmmwjw08l8wWR7ghoudS6fB+eVxu6qLfKEAjJwJ+KE
  pW4wzDQjrxSd9wzFnaKvB6O+DH2ENBX0Fv6ptBpMW9Di/01iYoaNcetra7UfA9El
  yhOIJ93CxBcAt5ibWOWhbB0Y4hb1+ytxMYygW1LR17LflksYihKS0IUffeeiuExE
  hEReQSefYZfwav12bcJ7BQd3FBDLIJrLboLLpvRIcKcFHFaQkLdZ0rRKq1s73L0W
  vR7X+ECLl0jf3jOJ0S4A6u4RODgkYMBV8HPsZjG80kssZxBxFgMPsQ==
 • 1.8 Välj PEM-format
 • 1.9 Spara och generera. Du får nu en kod – kopiera och klistra in detta i Quickbutik vid aktiveringen av Swish Handel betalsättet.
 • 1.10 Swish Handel borde nu ha aktiverats korrekt.

2. Aktivera Swish för Handel i din webbutik

 • 2.1 Logga in på din Quickbutik.
 • 2.2 Navigera till Kassa > Betalsätt.
 • 2.3 Hitta Swish och tryck Aktivera.
 • 2.4 Ett fönster dyker nu upp. Ange Swishnummer och certifikatets innehåll.
 • 2.5 Tryck Spara.
 • 2.6 Klart! Swish för Handel finns nu i din kassa.

 

Den stora fördelen med Swish för Handel är att betalningen automatiskt dyker upp i kundens smartphone för bekräftelse och måste utföras för att beställningen ska gå igenom, till skillnad från Swish Företag där man själv får stämma av att betalningen för en beställning har tagits emot.